«Powrót

Upublicznianie informacji zawierających dane podatkowe podatników

Upublicznianie informacji zawierających dane podatkowe podatników

Upublicznianie informacji zawierających dane podatkowe podatników

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że 19 grudnia 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2369  – link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), która do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza nowy przepis – art. 27b.
Celem wprowadzenia przepisu jest umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upubliczniania informacji zawierających dane podatkowe podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.
Na publikowane dane podatników, oprócz ich nazwy oraz numeru identyfikacji podatkowej, składają się informacje o:

  • wysokości osiągniętego przychodu,
  • poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
  • osiągniętego dochodu lub poniesionej straty,
  • podstawy opodatkowania
  • oraz kwoty należnego podatku.

Publikacja danych obejmuje także lata wcześniejsze (rozpoczęte po 31 grudnia 2011 r. i zakończone przed 1 stycznia 2018 r.). W tym zakresie informacje zostaną upublicznione do końca września 2018 r.
Podatnik, którego indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości, będzie mógł złożyć wniosek o ich usunięcie lub sprostowanie. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze decyzji może odmówić usunięcia lub sprostowania indywidualnych danych podatnika podanych do publicznej wiadomości, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem faktycznym.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 09.01.2018 Data publikacji: 09.01.2018 13:37 Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2018 14:19
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk