Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski dotyczące organu oraz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej można składać na kilka sposobów:

  • pisemnie na adres siedziby: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała,
  • pocztą elektroniczną na adres: kis@sl.mofnet.gov.pl
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
  • faksem pod numer: 33 485 34 88,
  • w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej (pok. 1-5 parter).

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (względnie Zastępca Dyrektora) przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z pracownikiem sekretariatu Dyrektora pod numerem 33 485 34 91.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Petycje

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1123).

  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2017 13:44
  Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk