«Powrót

Eksport - wywóz towarów

Eksport - wywóz towarów

Eksport - wywóz towarów

 1. W jakiej formie mogę zrobić zgłoszenie wywozowe?

Zgłoszenie celne wywozowe możesz złożyć w formie:

 • ustnej,

lub

 • elektronicznej, przy wykorzystaniu Systemu celnego AES (Automatyczny System Eksportu).
 1. Które towary mogę zgłosić do wywozu w formie ustnej?

W ustnych zgłoszeniach celnych do wywozu możesz podać:

 • towary o charakterze niehandlowym [1],
 • towary o charakterze handlowym, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 1 tys. EURO lub ich masa netto nie przekracza 1 tys. kg.

[1] Towary o charakterze niehandlowym to:

 • towary umieszczane w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, jeżeli takie przesyłki:
  • mają charakter okazjonalny,
  • zawierają towary, które są przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny i które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego,

oraz

 • są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat;
 • towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, w przypadku gdy:
  • mają charakter okazjonalny,

oraz

 • składają się wyłącznie z towarów przeznaczonych na użytek własny podróżnych, lub ich rodzin lub z towarów przeznaczonych na prezenty, rodzaj i ilość takich towarów nie może wskazywać na ich przywóz lub wywóz w celach handlowych.
 1. Kiedy muszę zrobić zgłoszenie celne wywozowe elektronicznie (z użyciem teleinformatycznych systemów celnych)?

Zgłoszenie elektroniczne musisz zrobić jeżeli:

 • wystawiasz fakturę sprzedażową dla eksportowanych towarów,  z zastosowaniem zerowej stawki VAT-u (niezależnie od wartości/masy towarów),
 • wywozisz poza Unię Europejską towary o charakterze handlowym, których wartość przekracza 1000 EUR lub ich masa przekracza 1000 kg.
 1. Prowadzę działalność gospodarczą. Będę składał zgłoszenie wywozowe. Czy muszę gdzieś się rejestrować, aby zgłosić towar do wywozu poza Unię?

Tak. Zanim udasz się z towarem do oddziału celnego żeby dokonać odprawy celnej musisz uzyskać numer EORI.

 1. Jak mogę uzyskać numer EORI?

Informacje jak uzyskać numer EORI znajdziesz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC.
Pomoc przy procesie rejestracji uzyskasz przez Help Desk pod numerem telefonu 22 460 59 70.
Więcej informacji o zadaniach i formach komunikacji Help Desku – Portal PUESC (zakładka Pomoc).

 1. Czy zgłoszenie wywozowe mogę w każdym przypadku złożyć na granicy?

Urzędem celnym właściwym do objęcia towarów procedurą wywozu jest urząd właściwy dla siedziby eksportera, lub miejsca, gdzie towary są ładowane, pakowane do transportu wywozowego.
Właściwym dla objęcia towarów procedurą wywozu jest również graniczny urząd celny, jeżeli:

 • wartość towarów nie przekracza 3 tys. EUR – na przesyłkę i na zgłaszającego oraz
 • towary nie podlegają zakazom ani ograniczeniom.
 1. Nie posiadam programu do obsługi zgłoszeń celnych, w jaki sposób mogę zrobić zgłoszenie celne?

Zgłoszenie celne możesz przygotować  samodzielnie. Musisz posiadać aplikację umożliwiającą przesyłanie elektronicznych komunikatów do systemu AES.
Jeśli nie masz takiej możliwości - możesz ustanowić w tej sprawie swojego przedstawiciela celnego.
Przedstawicielem celnym jest każda osoba ustanowiona przez inną osobę w celu prowadzenia czynności i załatwiania formalności wymaganych przepisami prawa celnego przed organami celnymi (np. agencja celna, firma kurierska). 

 1. Jakie są należności celne związane z wywozem towarów?

Nie ma żadnych należności celnych wywozowych.

 1. Jakie dokumenty muszę dołączyć do wywozowego zgłoszenia celnego?

Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu dołącz:

 • fakturę albo w przypadku braku faktury –fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma, która dotyczy zadeklarowanej wartości,
 • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z wywozem,
 • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,
 • inne dokumenty,  jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.
 1. W jaki sposób mogę uzyskać potwierdzenie, że towary opuściły obszar Unii Europejskiej?

W przypadku odprawy celnej w kraju, potwierdzeniem wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii jest komunikat IE-599. Jest on w formie elektronicznej przesyłany z urzędu wywozu do zgłaszającego (eksportera). Komunikat zostanie przesłany w momencie gdy towar opuści obszar Unii Europejskiej, ale tylko w odpowiedzi na dokonane wcześniej zgłoszenie. Nie będzie wygenerowany w przypadku ustnych zgłoszeń celnych do procedury wywozu.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.04.2017 Data publikacji: 04.04.2017 10:33 Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2022 11:02
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Łątka