«Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu w trybie przetargu publicznego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu w trybie przetargu publicznego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu w trybie przetargu publicznego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, na podstawie § 9  ust. 1 pkt 1, § 10, § 12 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż niżej wymienionych samochodów.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała,  w dniu 17 sierpnia 2021 r. godz. 12.00 - w związku z sytuacja epidemiologiczną - bez udziału oferentów.

 1. Przedmiot przetargu, miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód, cena wywoławcza oraz wysokość wadium:

Samochód osobowy Toyota Corolla, rok produkcji: 2004, nr. rej. SB5752T, pojemność silnika 1598 cm3, przebieg szacowany 295 tyś. km. Cena wywoławcza: 4100,00 zł. brutto, wysokość wadium 410,00 zł brutto.
Samochód można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (33) 472 79 28, przy budynku Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej ul. Warszawska 5, w  dni robocze w godzinach  09:00 do 14:00.

 1. Wadium – wysokość, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu. Wadium wnosi się w na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej o numerze:  Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 14 1010 1212 0064 6413 9120 0000  w terminie: do daty ważności ogłoszenia z dopiskiem „Zakup samochodu TOYOTA Corolla".
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona  w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia i zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy;
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika,
 • dowód wniesienia wadium.
 1. Termin,  miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego na parterze (kancelaria KIS) w Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta  na zakup samochodu - nie otwierać przed 17 sierpnia 2021 r.".
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 28 dni od daty otwarcia ofert.

 1. Zastrzeżenie:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert, bez podania przyczyny.

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

Informację o odrzuceniu oferty komisja przekaże niezwłocznie zainteresowanym oferentom.

 1. Wybór oferty i zawarcie umowy:

Komisja wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje równorzędnie najwyższą cenę, przetarg publiczny będzie kontynuowany w formie aukcji między oferentami – ustnej lub elektronicznej.
Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty wyboru nabywcy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.07.2021 Data publikacji: 27.07.2021 11:35 Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2021 09:18
Autor: Katarzyna Caputa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Marek Pękala