«Powrót

Wsparcie MF dla JST (w tzw. Tarczy 4.0) z podpisem Prezydenta RP

Wsparcie MF dla JST (w tzw. Tarczy 4.0) z podpisem Prezydenta RP

Wsparcie MF dla JST (w tzw. Tarczy 4.0) z podpisem Prezydenta RP

Napis: Tarcza antykryzysowa.
 • Prezydent podpisał dziś ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Wprowadza ona kolejne ułatwienia w funkcjonowaniu JST.
 • Dzięki zmianom zwiększymy płynności finansową samorządów.
 • Zaproponowane rozwiązania uelastycznią prowadzoną przez JST politykę finansową i złagodzą reguły dotyczące zadłużenia.

„Zaproponowane przez MF rozwiązania w tzw. tarczy 4.0, usprawniają wykonywanie budżetów i uelastyczniają reguły fiskalne, obowiązujące w samorządach. Ustawa podpisana dziś przez Prezydenta RP zawiera szczególne rozwiązania dot. finansów JST, poprawiające m.in. ich płynność finansową" – mówi minister finansów Tadeusz Kościński.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP. W prace nad dokumentem zaangażowanych było wiele instytucji publicznych, w tym Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów. Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczy m.in. uelastycznienia ram fiskalnych nakładanych na samorządy.

Rozwiązania MF

 • Zwiększenie płynności finansowej samorządów w okresie epidemii poprzez wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. subwencji ogólnej z budżetu państwa.
 • Możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych.
 • Uelastycznienie w 2020 r. wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.
 • Złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19.
 • Zwiększenie możliwości JST do spłaty zadłużenia. Ustalając na rok 2021 i lata kolejne relację ograniczającą wysokość spłaty długu, jednostka będzie w budżecie pomniejszać wydatki bieżące o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 • Zaproponowano rozwiązanie, w świetle którego skutki finansowe ulg udzielanych przez JST w spłacie zobowiązań w postaci rozłożenia i odroczenia zapłaty podatków i zaległości podatkowych nie będą uwzględniane w ustaleniu potencjału dochodowego JST. Propozycja wychodzi naprzeciw postulatom samorządów i jest szczególnie aktualna w obecnej sytuacji stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego ulg w zapłacie podatków.

Wprowadzone dotychczas mechanizmy

Budżety samorządowe:

 • Specustawa uelastyczniła gospodarowanie środkami publicznymi w ramach samorządu terytorialnego. Wójt (lub burmistrz, czy prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa otrzymali kompetencje do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
 • Wykonując budżet samorządowy, wójt (lub burmistrz, czy prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa otrzymali także możliwość - bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki - dokonywania zmian przeznaczenia rezerwy celowej oraz tworzenia nowej rezerwy celowej, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków.

Reguły fiskalne jednostek samorządu terytorialnego:

 • Dokonano przejściowego złagodzenia ograniczeń dotyczących zrównoważenia części bieżącej budżetu. W 2020 r. wydatki bieżące będą mogły być wyższe od dochodów bieżących o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi. Ponadto, zwiększono możliwości inwestycyjne samorządów, modyfikując na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego.
 • Przesunięto też, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, terminy przekazywania sprawozdań oraz informacji sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Terminy te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w prawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.06.2020 Data publikacji: 24.06.2020 06:45 Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2020 06:45
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Nowak