«Powrót

Planowane zmiany w systemie SENT

Planowane zmiany w systemie SENT

Planowane zmiany w systemie SENT

ciężarówki na parkingu
  • W trybie pilnym procedowana jest zmiana rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).
  • Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów* systemem SENT zostanie objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013**):

  • zboża, część I,
  • jaja, część XIX,
  • mięso drobiowe, część XX,
  • produkty pszczele, część XXII.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów, które realizowane są na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104) – tzw. ustawa SENT.

Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT – obsługa zgłoszeń nie zmieni się.

Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru:

000101 - zboża, część I

000102 - jaja, część XIX,

000103 - mięso drobiowe, część XX,

000104 - produkty pszczele, część XXII

* Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (projekt nr 719 we wpisie wykazu prac legislacyjnych).

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20132) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)

 

 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.04.2023 Data publikacji: 21.04.2023 08:08 Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2023 10:45
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk