Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  1. Skargi i wnioski

  Podstawy prawne przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII Skargi i wnioski,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Przedmiot skargi i wniosku:

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Krajową Informację Skarbową albo przez jej pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Skargi i wnioski powinny zawierać:

  • imię, nazwisko (nazwę),
  • adres wnoszącego skargę lub wniosek.

  Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawimy bez rozpatrzenia.

  Skargi i wnioski można składać:

  • pocztą tradycyjną, na adres siedziby: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała,
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.kis@mf.gov.pl,
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
  • przez portal e-Urząd Skarbowy,
  • faksem pod numer: 33 472 79 04,
  • na piśmie w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej lub osoba zastępująca przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w poniedziałki w godz. od 13.00 do 16.00 lub w innym terminie, każdorazowo po uprzednim umówieniu się w sekretariacie KIS pod nr tel.: 33 472 79 00.

  Skarg, wniosków nie można złożyć telefonicznie.
  Skargę na działanie Krajowej Informacji Skarbowej albo na jej pracowników można złożyć bezpośrednio do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  1. Petycje

  Podstawy prawne przyjmowania i rozpatrywania petycji:

  • Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach.

  Przedmiot petycji:

  • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z  tych podmiotów,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawimy bez rozpoznania. Petycji nie można złożyć telefonicznie.  

  Petycję można złożyć:

  • pocztą tradycyjną, na adres siedziby: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała,
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.kis@mf.gov.pl,
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
  • przez portal e-Urząd Skarbowy,
  • faksem pod numer: 33 472 79 04,
  • na piśmie w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

  Informacja o rozpatrzonych petycjach – art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

  • Rok 2021

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że w roku 2021 nie wpłynęły i tym samym nie były rozpatrywane pisma na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

  • Rok 2022   

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że w 2022 r. do tut. organu wpłynęła jedna petycja w sprawie zarządzania wizerunkiem Krajowej Informacji Skarbowej oraz wizerunkiem Krajowej Administracji Skarbowej, a także relacjami z klientami tej organizacji. Petycja została załatwiona w terminie określonym w ww. ustawie. Wnoszący został poinformowany o działaniach podjętych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w  celu aktualizacji informacji opublikowanych na jej stronie internetowej.

  • Rok 2023

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że w roku 2023 nie wpłynęły i tym samym nie były rozpatrywane pisma na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z  wniesionymi do Krajowej Informacji Skarbowej skargami, wnioskami i  petycjami

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, informujemy:

  1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała; elektronicznie na adres e-mail: kis@mf.gov.pl lub na skrzynkę podawczą ePUAP: /KIS/SkrytkaESP; telefonicznie pod nr 33 472-79-00.
  Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12 jest współadministratorem danych gromadzonych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na podstawie porozumienia z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie współadministrowania danymi osobowymi.

  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan kontaktować elektronicznie na adres email: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  1. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dział VIII), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w celu:

  1. rozpatrzenia oraz załatwienia skargi i wniosku złożonego w interesie własnym, publicznym, lub innej osoby za jej zgodą;
  2. rozpatrzenia oraz załatwienia petycji złożonej w interesie wnoszącego petycję, publicznym lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą;
  3. archiwizacji w interesie publicznym (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

  Ponadto w przypadku wniesienia petycji może Pani/Pan wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej www.kis.gov.pl Pani/Pana danych osobowych lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą wyrażoną na piśmie lub elektroniczne. Zgoda jest dołączana do petycji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach).

  1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać:

  1. organom i podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania, Minister Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej i inne właściwe organy podatkowe);
  2. Ministrowi Cyfryzacji (w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP) lub podmiotom, które prowadzą działalność pocztową;
  3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe (na zlecenie administratora), z którymi zawarto umowy na  świadczenie usług, w tym wsparcia IT przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu, a  w przypadku awarii urządzeń wielofunkcyjnych (jeśli będzie to niezbędne do usunięcia awarii) przedstawicielowi podmiotu świadczącego usługi serwisowe.

  Na stronie internetowej www.kis.gov.pl zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (art. 8 ustawy o petycjach).

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w punkcie 3 powyżej. Po tym czasie archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Krajowej Informacji Skarbowej (kategorią archiwalną A – załatwianie skargi i wniosków oraz petycji – wieczyście, kategorią archiwalną B5 – przekazanie skarg i wniosków zgodnie z właściwością).

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili w przypadku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej (zdanie ostatnie). Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem;
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  3. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /UODO/SkrytkaESP).

  Nie może Pani/Pan żądać usunięcia danych osobowych, które są niezbędne dla: realizacji zadań publicznych i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, określającej sposób postępowania z dokumentacją powstającą i napływającą do organów państwowych oraz celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO).

  1. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, wynika z obowiązujących przepisów prawa (§ 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz art. 5 i art. 7 ustawy o petycjach).
  W przypadku niepodania danych osobowych – imię i nazwisko (nazwa) oraz adres wnoszącego skargę i wniosek - nie będzie rozpatrzona.
  W przypadku niepodania danych osobowych – imię i nazwisko (nazwa) oraz miejsce zamieszkania albo siedziba oraz adres do korespondencji wnoszącego petycję lub adres poczty elektronicznej osoby, w interesie której wniesiono petycję - nie będzie rozpatrzona.

  1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

  Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym ich profilowaniu. Oznacza to, że decyzje nie będą podjęte za pomocą środków technicznych bez udziału człowieka, w tym nie dokonamy automatycznej oceny niektórych czynników osobowych, które Pani/Pana dotyczą.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2024 07:46
  Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka