Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  Skargi i wnioski dotyczące organu oraz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej można składać na kilka sposobów:

  • pocztą tradycyjną, na adres siedziby: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała,
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.kis@mf.gov.pl
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
  • faksem pod numer: 33 472 79 04,
  • na piśmie w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej (pok. 1-5 parter).

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej lub osoba zastępująca przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w poniedziałki w godz. od 13.00 do 16.00 lub w innym terminie, każdorazowo po uprzednim umówieniu się w sekretariacie KIS pod nr tel.: 33 472 79 00.
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.
   

  Petycje

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.    

   

  Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. 2018 r. poz. 870)  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że w roku 2021 nie wpłynęły i tym samym nie były rozpatrywane pisma na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

      

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2022 12:54
  Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk