Wiążące informacje stawkowe – wyszukiwarka

Uwaga! WIS wydana przed dniem 1 lipca 2020 r. ma moc wiążącą w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub WNT dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1751, z późn. zm.). Powyższe dotyczy także WIS wydanych do dnia 31 marca 2020 r. oraz zawierających informację o wyznaczeniu ww. dat granicznych odpowiednio na: 1 kwietnia 2020 r. i 31 marca 2020 r.