Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Informacji Skarbowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej „Rozporządzenie RODO"; poniżej informacja do zapoznania się:

I.              Tożsamość administratora i współadministratora

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, mający siedzibę w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Teodora Sixta 17.

Współadministratorem Pani/Pana danych jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

II.            Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kis@mf.gov.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /KIS/wnioski lub /KIS/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr 33 472-79-00 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej: www.kis.gov.pl.

III.            Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

IV.           Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dyrektor KIS może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, do których należą:

1)     zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie;

2)     prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;

3)     prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego
i celnego;

4)     realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej;

5)     identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych;

6)     wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w:

·         ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

·         ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

·         ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

·         ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

·         ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

·         ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,

·         ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,

·         ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dyrektor KIS może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1)     gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dyrektorze KIS;

2)     gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

V.            Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowemogą być przekazywane:

1)     organom Krajowej Administracji Skarbowejwłaściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem prowadzonych postępowań;

2)     innym organom, jednostkom i podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

VI.           Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w części IV niniejszej Informacji. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach prawa wydanych na jej podstawie.

VII.         Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)     dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO, w tym uzyskania kopii danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  administrator;

2)     sprostowania danych, które są nieprawidłowe, w tym uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

3)     usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO, w przypadkach przewidzianych prawem;

4)     ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO, z tym że wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych.

Podczas udzielania ogólnych informacji dotyczących przepisów prawa podatkowego i celnego za pośrednictwem telefonu, czatu lub poczty elektronicznej (e-mail) nie jest wymagane podanie przez Panią/Pana danych osobowych. Jeżeli jednak poda Pani/Pan takie dane, to z uwagi na brak możliwości pozwalających na jednoznaczną identyfikację osób korzystających z telefonu, czatu lub formularza do zadawania pytań elektronicznych na Portalu Podatkowym, nie przysługują Pani/Panu prawa wynikające z art. 15-20 Rozporządzenia RODO.

VIII.        Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes UrzęduOchrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

telefon: 22 531-03-00; fax: 22 531-03-01; strona internetowa: www.uodo.gov.pl

IX.           Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w części IV niniejszej Informacji.  Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku/pisma bez rozpatrzenia.

X.            Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

Inspektor Ochrony Danych
Aneta Krefta-Maciejowska
tel. 33 472 79 58
e-mail IOD: iod.kis@mf.gov.pl

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.05.2018 Data publikacji: 25.05.2018 06:45 Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2019 10:46
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk