Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Informacji Skarbowej

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

przez Krajową Informację Skarbową

W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „Rozporządzenie RODO"), a także art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019, poz. 125) (dalej: „Ustawa DODO"), informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania wymienionych poniżej informacji związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Krajową Informację Skarbową (dalej też: „KIS"):

I.              Tożsamość administratora i współadministratora

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, mający siedzibę w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Teodora Sixta 17.

Współadministratorem Pani/Pana danych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.

II.            Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kis@mf.gov.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /KIS/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr 33 472-79-00 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Strona internetowa KIS: www.kis.gov.pl.

Ze współadministratorem można się skontaktować poprzez adres email: kancelaria@mf.gov.pl lub  pisemnie na adres siedziby współadministratora. Strona internetowa Ministerstwa Finansów: www.gov.pl/web/finanse.

III.           Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

IV.           Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO), 

2)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO),

3)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO).

Szczególne kategorie danych osobowych są przetwarzane przez administratora, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego (art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia RODO).

Dyrektor KIS może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, do których należą:

1)     zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie;

2)     prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;

3)     prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego;

4)     realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej;

5)     identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych;

6)     wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Szczegółowe zadania dla administratora zostały określone w prawie krajowym, w tym w ustawie:

·                       z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

·                       z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

·                       z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

·                       z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

·                       z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,

·                       z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

·                       z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

·                       z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

·                       z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

·                       z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,

·                       z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,

·                       z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,

·                       z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

·                       z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

·                       z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

·                       z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, rejestracji i zapisowi danych osobowych podlega tylko obraz. Monitoringiem objęte są korytarze i klatki schodowe wewnątrz budynków, a na zewnątrz budynków: schody, podjazdy, parkingi, ogrodzenia oraz chodnik i ulica w najbliższym sąsiedztwie ścian obiektu lub ogrodzenia.

Na podstawie art. 52b ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, dane osobowe zbierane i przetwarzane na podstawie Rozporządzenia RODO mogą być przetwarzane przez administratora również dla celów określonych w art. 1 pkt 1 Ustawy DODO, w związku z:

·                      ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

·                      ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych – wymiana informacji dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

·                      ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego – zawiadomienie prokuratury lub Policji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,

·                      wykonywaniem innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Dane przetwarzane dla celów określonych w art. 1 pkt 1 Ustawy DODO mogą być przetwarzane przez administratora również dla innych celów.

V.            Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

1)     organom Krajowej Administracji Skarbowejwłaściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem prowadzonych postępowań;

2)     innym organom, jednostkom i podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:

1)     Ministerstwo Finansów,

2)     Szef Krajowej Administracji Skarbowej,

3)     inne organy i jednostki organizacyjne KAS,

4)     Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

5)     organy jednostek samorządu terytorialnego,

6)     Centrum Informatyki Resortu Finansów,

7)     operatorzy pocztowi,

8)     banki.

W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa.

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, nie są uznawane za odbiorców (art. 4 pkt 9 Rozporządzenia RODO).

VI.           Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w części IV niniejszej Informacji. Po zrealizowaniu tych celów, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach prawa wydanych na podstawie tej ustawy.

Nagrania z monitoringu wizyjnego są na bieżąco nadpisywane, jednak ich przetwarzanie nie przekracza trzech miesięcy. Nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej – do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiedniego postępowania.

VII.         Prawa podmiotów danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)     dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  administrator (na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO lub art. 23 Ustawy DODO);

2)     sprostowania (poprawienia) swoich danych, które są błędne lub nieprawidłowe, w tym uzupełnienia niekompletnych danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO lub art. 24 Ustawy DODO);

3)     usunięcia swoich danych, w przypadkach przewidzianych prawem (na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO lub art. 24 Ustawy DODO);

4)     ograniczenia przetwarzania swoich danych, z tym że wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO lub art. 25 Ustawy DODO);

5)     przenoszenia swoich danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy (na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO);

6)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy przetwarzanie odbywa się w związku z realizowaniem zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO).

W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym przysługuje Pani/Panu:

1)     prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;

2)     prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

3)     prawo do anonimizowania wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących Pani/Panadanych osobowych w uzasadnionych przypadkach;

4)     prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Podczas udzielania ogólnych informacji dotyczących przepisów prawa podatkowego i celnego za pośrednictwem telefonu, czatu lub poczty elektronicznej (e-mail) nie jest wymagane podanie przez Panią/Pana danych osobowych. Jeżeli jednak poda Pani/Pan takie dane, to z uwagi na brak możliwości pozwalających na jednoznaczną identyfikację osób korzystających z telefonu, czatu lub formularza do zadawania pytań elektronicznych na Portalu Podatkowym, nie przysługują Pani/Panu prawa wynikające z art. 15-20 Rozporządzenia RODO.

W związku z art. 26 ust. 1 Ustawy DODO nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:

1)     ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2)     utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;

3)     utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;

4)     zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

5)     zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;

6)     istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

VIII.        Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes UrzęduOchrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; adres email: kancelaria@uodo.gov.pl; elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /UODO/SkrytkaESP; telefon: 22 531-03-00; strona internetowa: www.uodo.gov.pl.

IX.           Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub w celu wykonania umowy jest obowiązkowe.

X.            Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe, w tym z monitoringu wizyjnego, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

XI.           Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Inspektor Ochrony Danych
Aneta Krefta-Maciejowska
tel. 33 472 79 58
e-mail IOD: iod.kis@mf.gov.pl

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.01.2020 Data publikacji: 25.05.2018 06:45 Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2020 12:23
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk