Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem wyspecjalizowanej administracji rządowej, podlegającym Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykonuje zadania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy Krajowej Informacji Skarbowej. Minister Finansów w drodze zarządzenia określa organizację Krajowej Informacji Skarbowej oraz nadaje jej statut.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Krajowej Informacji Skarbowej określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib;
  • zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów;
  • przepisy odrębne;
  • Regulamin organizacyjny.

  Krajowa Informacja Skarbowa jest państwową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.02.2017 Data publikacji: 14.02.2017 13:42 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2022 11:30
  Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka