Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  Skargi i wnioski dotyczące organu oraz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej można składać na kilka sposobów:

  • pocztą tradycyjną, na adres siedziby: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała,
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.kis@mf.gov.pl
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
  • faksem pod numer: 33 472 79 04,
  • na piśmie w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej (pok. 1-5 parter).

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej lub osoba zastępująca przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w poniedziałki w godz. od 13.00 do 16.00 lub w innym terminie, każdorazowo po uprzednim umówieniu się w sekretariacie KIS pod nr tel.: 33 472 79 00.
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.
   

  Petycje

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.    

   

  Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. 2018 r. poz. 870)  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że w roku 2021 nie wpłynęły i tym samym nie były rozpatrywane pisma na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

  Petycje rozpatrywane w Krajowej Informacji Skarbowej:

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wniesionymi do Krajowej Informacji Skarbowej skargami, wnioskami i petycjami

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO", poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować: pisemnie na adres ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, elektronicznie na adres email: kis@mf.gov.pl lub skrzynkę podawczą ePUAP: /KIS/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr 33 472-79-00.
  Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyska 12, jest współadministratorem danych osobowych gromadzonych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 26 RODO), na podstawie zawartego w dniu 23 kwietnia 2019 roku porozumienia w sprawie współadministrowania danymi osobowymi.

  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, elektronicznie na adres email: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dział VIII), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w celu:

  1. rozpatrzenia oraz załatwienia skargi i wniosku złożonego w interesie własnym, publicznym, lub innej osoby za jej zgodą;
  2. rozpatrzenia oraz załatwienia petycji złożonej w interesie wnoszącego petycję, publicznym lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą;
  3. archiwizacji w interesie publicznym (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

  Ponadto w przypadku wniesienia petycji może Pani/Pan wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej www.kis.gov.pl Pani/Pana danych osobowych lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą wyrażoną na piśmie lub elektroniczne. Zgoda jest dołączana do petycji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach).

  1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać właściwym organom administracji publicznej lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i podmiotom, które prowadzą działalność pocztową oraz innym podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi na zlecenie administratora.
  Na stronie internetowej www.kis.gov.pl zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (art. 8 ustawy o petycjach).

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w punkcie 3, a po tym czasie archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Krajowej Informacji Skarbowej (kategorią archiwalną A – załatwianie i rozpatrzenie skargi oraz petycji – wieczyście, kategorią archiwalną BE10 – przekazanie skarg zgodnie z właściwością, załatwianie i rozpatrywanie wniosków).

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili w przypadku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej (zdanie ostatnie). Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem;
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  3. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  Nie może Pani/Pan żądać usunięcia danych osobowych, które są niezbędne dla: realizacji zadań publicznych i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, określającej sposób postępowania z dokumentacją powstającą i napływającą do organów państwowych oraz celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO).

  1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  1. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3, wynika z obowiązujących przepisów prawa (§ 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz art. 5 i art. 7 ustawy o petycjach).
  W przypadku niepodania danych osobowych – imię i nazwisko (nazwa) oraz adres wnoszącego skargę i wniosek - nie będzie rozpatrzona.
  W przypadku niepodania danych osobowych – imię i nazwisko (nazwa) oraz miejsce zamieszkania albo siedziba oraz adres do korespondencji wnoszącego petycję lub adres poczty elektronicznej osoby, w interesie której wniesiono petycję - nie będzie rozpatrzona.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2022 08:02
  Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka