Deklaracja dostępności serwisu Krajowej Informacji Skarbowej

  Deklaracja dostępności serwisu Krajowej Informacji Skarbowej

  Deklaracja dostępności serwisu Krajowej Informacji Skarbowej

  Krajowa Informacja Skarbowa zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowej Informacji Skarbowej.

  Data publikacji strony internetowej: 2017.03.01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.03.01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. strona nie wyświetla się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
  2. pewne elementy strony nie spełniają kryterium kontrastu,
  3. niektóre opublikowane grafiki /zdjęcia zawierają tekst,
  4. nie wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie są w pełni dostępne,
  5. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej,
  6. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje konieczność przewijania w poziomie i pionie,
  7. strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.07.31

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
  Angelika Łątka,Wieloosobowe Stanowisko Komunikacji i Promocji, e-mail: angelika.latka@mf.gov.pl, tel. +48 (32) 783-24-05.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
  Pismo powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Krajowa Informacja Skarbowa zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Krajowa Informacja Skarbowa zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, istnieje możliwość złożenia skargi.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Krajowej Informacji Skarbowej znajdują się w zakładce Dostępność architektoniczna.

  Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Krajowa Informacja Skarbowa rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej- Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2020 Data publikacji: 23.07.2020 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2021 14:06
  Autor: Angelika Nowak Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Łątka