«Powrót

Ulga na zabytki. Dbamy o zachowanie dziedzictwa kulturowego

Ulga na zabytki. Dbamy o zachowanie dziedzictwa kulturowego

Ulga na zabytki. Dbamy o zachowanie dziedzictwa kulturowego

Tekst: Polski Ład, w tle zamek.
 • Podatkowy Polski Ład to również działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego naszego kraju.
 • Członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku oraz indywidualni właściciele nieruchomości, mogą skorzystać z ulgi na zabytki.
Ulga na zabytki przewidziana jest zarówno dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, jak i dla indywidualnych właścicieli nieruchomości.
W przypadku pierwszej grupy do ulgi będzie uprawniać już wpłata należności na fundusz remontowy.
Właściciele indywidualni będą mogli natomiast z niej skorzystać pod warunkiem otrzymania faktury dokumentującej wydatki związane z zabytkiem na: prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane.

Na czym polega ulga

Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania:
 • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków).
 • Wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Kto może skorzystać

Ulga jest skierowana do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie wydatki obejmuje

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:
 • Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.
 • Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
 • Odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo – konserwatorskim.

Fundusz remontowy

W przypadku wydatków na wpłaty na fundusz remontowy, podatnik musi:
 • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku (wpłaty),
 • posiadać dowód wpłaty, lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

W przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane podatnik musi:
 • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,
 • posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac, w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
 • posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie, w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
 • posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.01.2022 Data publikacji: 28.01.2022 09:58 Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2022 09:58
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka