«Powrót

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Od 1 lipca 2023 r. wiążące informacje akcyzowe są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 

Powyższa zmiana jest częścią procesu ujednolicenia zasad i usprawnienia procesu wydawania wiążących informacji oraz zapewnienia ich jednolitości w skali kraju. 

Dotychczas wnioski o wydanie WIA były składane do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. 

Od 1 lipca 2023 r. organem właściwym w tej sprawie jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jednocześnie, również postępowania w sprawach wydania wiążących informacji akcyzowych oraz ich zmiany, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 lipca 2023 r., a także zadania związane z zakończonymi przed dniem 1 lipca 2023 r. sprawami w zakresie wiążących informacji akcyzowych – przejmuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie zmienił się natomiast sposób składania wniosków.

Wszystkie wnioski o wydanie WIA oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi decyzjami WIA, należy kierować:

pocztą tradycyjną do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

ul. Warszawska 5

43-300 Bielsko-Biała

albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub wykorzystując profil zaufany przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:

/KIS/wnioski

Opłaty

Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej nie podlega opłacie. 

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagać przeprowadzenia badania lub analizy, opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej:

NBP O/O Katowice 14 1010 1212 0064 6413 9120 0000.

Wysokość opłaty będzie określana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanym na tę okoliczność postanowieniu.

Zakres przedmiotowy WIA

W zakresie objętym wiążącymi informacjami akcyzowymi nie wydaje się interpretacji indywidualnych.

Różnica pomiędzy indywidualną interpretacją podatkową a WIA:

interpretacja indywidualna stanowi wykładnię prawa dokonaną przez właściwe organy podatkowe w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje (obowiązki podatkowe), natomiast

wiążąca informacja akcyzowa określa kod klasyfikacji taryfowej według Nomenklatury Scalonej (CN) dla wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych albo wskazuje rodzaj wyrobów akcyzowych.

Korzyści wynikające z posiadania WIA

WIA ułatwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym,

WIA daje poczucie bezpieczeństwa, bowiem wiąże organy podatkowe 

i podmiot, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane w okresie ważności WIA,

ułatwia podmiotom posiadającym WIA relacje z organami podatkowymi.

Wniosek o wydanie WIA 

Zachowuje moc dotychczasowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 985). 

Jeżeli wskazówki zawarte w powyższej Instrukcji okażą się niewystarczające – mogą Państwo skorzystać z naszej pomocy, dzwoniąc na numer informacji telefonicznej: 

71 37 05 492 lub wysyłając pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIA na adres e-mail: kancelaria.kis@mf.gov.pl. 

Dokumenty lub materiały dołączane do wniosku o WIA

Do wniosku o wydanie WIA załącza się dokumenty lub materiały odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty lub materiały, umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego. 

Wniosek o wydanie WIA składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, opatrzony oświadczeniem następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku w zakresie przedmiotowym wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji albo postanowieniu organu podatkowego.". Treść oświadczenia może być zamieszczona w formularzu wniosku o wydanie WIA w sekcji E.1 „WSKAZANIE NAZWY HANDLOWEJ WYROBU AKCYZOWEGO / SAMOCHODU OSOBOWEGO ORAZ PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH" albo w postaci załącznika dołączonego do wniosku o wydanie WIA. 

Zamieszczanie w BIP MF (system EUREKA)

Od 4 października 2021 r. informacje zawarte w wyszukiwarce wiążących informacji akcyzowych są zamieszczane w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA na stronie podatki.gov.pl. 

Od 1 lipca 2023 r. w systemie EUREKA umieszczane będą WIA, wraz z okresem ich  ważności, w tym także decyzje o przedłużeniu okresu ważności, decyzje 

o zmianie WIA, decyzje o uchyleniu WIA oraz decyzje o odmowie wydania WIA (po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa). 

Wiążące informacje akcyzowe – wyszukiwarka  

 

Najczęściej zadawane pytania  

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 985).

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.07.2023 Data publikacji: 30.06.2023 11:19 Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2023 09:15
Autor: Krajowa Infomacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka