«Powrót

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Od 1 lipca 2023 r. wiążące informacje akcyzowe są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 

Powyższa zmiana jest częścią procesu ujednolicenia zasad i usprawnienia procesu wydawania wiążących informacji oraz zapewnienia ich jednolitości w skali kraju. 

Dotychczas wnioski o wydanie WIA były składane do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. 

Od 1 lipca 2023 r. organem właściwym w tej sprawie jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jednocześnie, również postępowania w sprawach wydania wiążących informacji akcyzowych oraz ich zmiany, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 lipca 2023 r., a także zadania związane z zakończonymi przed dniem 1 lipca 2023 r. sprawami w zakresie wiążących informacji akcyzowych – przejmuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie WIA oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi decyzjami WIA, możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Informacje dotyczące sposobu złożenia wniosku znajdziesz na PUESC w opisie usługi „Uzyskaj Wiążącą Informację Akcyzową (WIA)", w zakładce [Usługa krok po kroku]

Próbkę wyrobu oraz dokumenty, które nie mogą być dostarczone za pośrednictwem konta na PUESC lub których dostarczenie w postaci fizycznej jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIA, w tym do dokonania właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenia rodzaju wyrobu akcyzowego, prześlij pocztą do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: :

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

ul. Warszawska 5

43-300 Bielsko-Biała

lub doręcz osobiście do KIS. 
Uwaga: W przypadku postępowania rozpoczętego wnioskiem o wydanie WIA złożonym przed 1 stycznia 2024 r. korespondencję należy kierować:
pocztą tradycyjną do Krajowej Informacji Skarbowej na wskazany powyżej adres,
albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub wykorzystując profil zaufany przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:
/KIS/wnioski 
 

Opłaty

Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej nie podlega opłacie. 

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagać przeprowadzenia badania lub analizy, opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej:

NBP O/O Katowice 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Wysokość opłaty będzie określana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanym na tę okoliczność postanowieniu.

Zakres przedmiotowy WIA

W zakresie objętym wiążącymi informacjami akcyzowymi nie wydaje się interpretacji indywidualnych.

Różnica pomiędzy indywidualną interpretacją podatkową a WIA:

 • interpretacja indywidualna stanowi wykładnię prawa dokonaną przez właściwe organy podatkowe w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje (obowiązki podatkowe), natomiast
 • wiążąca informacja akcyzowa określa kod klasyfikacji taryfowej według Nomenklatury Scalonej (CN) dla wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych albo wskazuje rodzaj wyrobów akcyzowych.

Korzyści wynikające z posiadania WIA

 • WIA ułatwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym,
 • WIA daje poczucie bezpieczeństwa, bowiem wiąże organy podatkowe i podmiot, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane w okresie ważności WIA,
 • ułatwia podmiotom posiadającym WIA relacje z organami podatkowymi.

Wniosek o wydanie WIA 

Od 1 stycznia 2024 r. traci moc dotychczasowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 985). 
Od powyższej daty obowiązuje wyłączenie elektroniczny wniosek o wydanie WIA zlokalizowany na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
 

Dokumenty lub materiały dołączane do wniosku o WIA

Do wniosku o wydanie WIA załącza się dokumenty lub materiały odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty lub materiały, umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego. 
Wniosek o wydanie WIA składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, opatrzony oświadczeniem następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku w zakresie przedmiotowym wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji albo postanowieniu organu podatkowego.". Treść oświadczenia może być zamieszczona w formularzu wniosku o wydanie WIA w sekcji E.1 „WSKAZANIE NAZWY HANDLOWEJ WYROBU AKCYZOWEGO / SAMOCHODU OSOBOWEGO ORAZ PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH" albo w postaci załącznika dołączonego do wniosku o wydanie WIA.

 

Zamieszczanie w BIP MF (system EUREKA)

Od 4 października 2021 r. informacje zawarte w wyszukiwarce wiążących informacji akcyzowych są zamieszczane w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA na stronie podatki.gov.pl. 

Od 1 lipca 2023 r. w systemie EUREKA umieszczane są WIA, wraz z okresem ich  ważności, w tym także decyzje o przedłużeniu okresu ważności, decyzje 

o zmianie WIA, decyzje o uchyleniu WIA oraz decyzje o odmowie wydania WIA (po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa).

 

Wiążące informacje akcyzowe – wyszukiwarka 

 

Najczęściej zadawane pytania  

 

Masz pytania? Skontaktuj się:

 

ELEKTRONICZNIE: 

Pomoc techniczna WIA w zakresie zakładania konta na PUESC
 • portal Centralny Service Desk (CSD): przejdź do portalu CSD
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi, 
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo, bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC).
Pomoc z zakresu zagadnień merytorycznych związanych z wypełnieniem wniosku
Pytania możesz przesyłać przez internetowy formularz na stronie internetowej podatki.gov.pl , wybierając u dołu strony przycisk „Skontaktuj się z nami", a potem opcję „Napisz do nas".
Pamiętaj: wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza. Na adres e-mail wskazany w formularzu prześlemy potwierdzenie przekazania pytania (wraz z nadanym mu numerem), a następnie odpowiedź. 
Jeżeli twoje pytanie dotyczy WIA – wybierz temat – Podatek akcyzowy.

 

TELEFONICZNIE

Dzwoniąc na infolinię: 
+48 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
+48 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
możesz uzyskać: 
pomoc w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z wypełnieniem wniosku WIA, wybierając infolinię podatkowo-celną – wewnętrzny 1
pomoc w zakresie zagadnień technicznych wyłącznie w zakresie rejestracji do usługi, czyli zakładania konta na portalu PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą – wewnętrzny 3, następnie 1.
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 985).

Komunikaty:

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.07.2023 Data publikacji: 30.06.2023 11:19 Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2024 13:30
Autor: Krajowa Infomacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka