«Powrót

Wiążąca informacja taryfowa (WIT)

Wiążąca informacja taryfowa (WIT)

Wiążąca informacja taryfowa (WIT)

Od 1 lipca 2023 r. wiążące informacje taryfowe są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Dotychczas wnioski o wydanie WIT były składane do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Od 1 lipca 2023 r. postępowania w sprawach wydania wiążących informacji taryfowych, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 lipca 2023 r., jak również zadania związane z zakończonymi przed dniem 1 lipca 2023 r. sprawami w zakresie wiążących informacji taryfowych, przejmuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak załatwić sprawę

Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Wszelkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIT znajdują się na PUESC w opisie usługi skarbowo-celnej Uzyskaj Wiążącą Informację Taryfową (WIT) - puesc.gov.pl. Użytkownicy posiadający już konto na PUESC powinni dokonać aktualizacji danych (aktualna nazwa i adres firmy, adres e-mail). Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do formularzy e-WIT jest posiadanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15).

Wnioski złożone w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP nie zostaną przyjęte.

Wniosek w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej WIT dotyczy wyłącznie formalności celnych i dotyczy towarów wprowadzanych na obszar Unii Europejskiej lub z niego wyprowadzanych. Wniosku nie przyjmuje się jeżeli dotyczy obrotu wewnątrzwspólnotowego. Podpisując wniosek wnioskodawca przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku.

Przed złożeniem e-wniosku zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku o wydanie WIT.

Uwaga!

Od 1 lipca 2024 odwołania od decyzji oraz wszelkie inne pisma w toku postępowania drugiej instancji w sprawach WIT należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Odwołania złożone w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP nie zostaną rozpatrzone.

Składane dokumenty

Oprócz sporządzonego we wniosku opisu towaru (pole 9.), niekiedy zachodzi potrzeba załączenia dodatkowych dokumentów zawierających informacje uzupełniające o towarze, pozwalające na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości i określenie właściwego kodu nomenklatury towarowej Taryfy celnej, a tam gdzie to jest możliwe, pomocnym będzie także dostarczenie próbki towaru.

Uwaga! Nie należy przesyłać próbek o specjalnym charakterze, np. leków pod specjalnym nadzorem (w tym narkotyków) czy substancji radioaktywnych. Przesyłana próbka towaru musi być oznaczona numerem e-wniosku o WIT.

 • W przypadku produktów z grupy towarów rolno-chemicznych, niezbędne są dokładne dane producenta o składzie surowcowym towaru (do 100%) i technologii jego wytwarzania, jak również informacje o zastosowaniu preparatu i sposobie wykorzystania, metodzie jego dozowania, rodzaju i wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań itp.
 • W odniesieniu do wyrobów przemysłowych, maszyn, urządzeń, pojazdów, do wniosku należy dołączyć wszelkie dane techniczne, opis budowy i zasady działania, rysunki, dokumentację techniczną, fotografie oraz wskazać zasadniczą funkcję i przeznaczenie.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz, osoba ubiegająca się o wydanie WIT zobowiązana jest do wpłacenia (na wniosek organu wydającego WIT) określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek dla potrzeb pokrycia kosztów badań.

Pomoc WIT 

Jeżeli informacje dotyczące wypełniania wniosku okażą się niewystarczające – możesz skorzystać z pomocy:

e-mail: kancelaria.kis@mf.gov.pl - tutaj możesz wysłać pytania związane z procedurą i wypełnianiem wniosku o WIT.

e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl- pomoc techniczna w sprawie e-wniosków o WIT.

Decyzje WIT

Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru.

Decyzje WIT ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana.

Korzyści wynikające z posiadanie decyzji WIT:

 • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE;
 • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;
 • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
 • WIT skraca czas odprawy celnej.

Opłaty

Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej oraz wydanie decyzji WIT, nie podlegają opłacie.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Opłatę skarbową za złożone pełnomocnictwo należy wnosić na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Komunikaty

03.07.2023 Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) - niedostępność formularzy na PUESC – od 30.06 do 04.07.2023 r.

Przydatne linki:

Informacje o WIT – strona Komisji Europejskiej/ Binding Tariff Information (BTI)

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1059, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1590, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r., str. 1);
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 558)
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) ;2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 1);
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016 r., str. 1);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 615, z późn. zm.).
 
 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.07.2023 Data publikacji: 30.06.2023 11:26 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2024 06:05
Autor: Krajowa Infomacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka