Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Informacji Skarbowej

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RODO NR 2016/679 STOSOWANYM OD 25 MAJA 2018 R.

W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej:„Rozporządzenie RODO"), informujemy, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO w Krajowej Informacji Skarbowej obowiązywać będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS"). Krajowa Informacja Skarbowa ma siedzibę w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, ul. Teodora Sixta 17, numer tel. 33 472 79 00, adres e-mail: kancelaria.kis@mf.gov.pl, strona internetowa: www.kis.gov.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Krajowej Informacji Skarbowej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: iod.kis@mf.gov.pl lub pisząc na adres siedziby Krajowej Informacji Skarbowej - z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych".

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH W KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

Dyrektor KIS może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, do których należą:

 1. zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie;
 2. prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego;
 4. realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej;
 5. identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych;
 6. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Dyrektor KIS może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. gdy wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dyrektorze KIS.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie:

 1. organom Krajowej Administracji Skarbowej właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem prowadzonych postępowań;
 2. innym organom i podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

V. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W przypadku realizacji celów wskazanych w części III Informacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów, a po ich realizacji przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Wyjątkami od tej zasady są następujące sytuacje:

 1. W przypadku danych osobowych przetwarzanych podczas udzielania ogólnych informacji dotyczących przepisów prawa podatkowego i celnego za pośrednictwem telefonu i czatu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po ich realizacji przez okres 5 lat.
 2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 4 pkt 11 Rozporządzenia RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana tej zgody.
 3. W przypadku monitoringu wizyjnego (prowadzonego w związku z zabezpieczeniem mienia państwowego), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłuższej niż przez 3 miesiące od dnia nagrania.

VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM FIZYCZNYM

W związku z przetwarzaniem przez Dyrektora KIS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO, w tym uzyskania kopii danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor KIS;
 2. sprostowania danych, które są nieprawidłowe, w tym uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO, w przypadkach przewidzianych prawem, w tym gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, o której mowa w art. 4 pkt 11 Rozporządzenia RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 5. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, o której mowa w art. 4 pkt 11 Rozporządzenia RODO;
 6. cofnięcia zgody, o której mowa w art. 4 pkt 11 Rozporządzenia RODO, w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kierując pismo na adres siedziby Krajowej Informacji Skarbowej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Teodora Sixta 17.

Podczas udzielania ogólnych informacji dotyczących przepisów prawa podatkowego i celnego za pośrednictwem telefonu, czatu lub poczty elektronicznej (e-mail) nie jest wymagane podanie przez Panią/Pana danych osobowych. Jeżeli jednak poda Pani/Pan takie dane, to z uwagi na brak możliwości pozwalających na jednoznaczną identyfikację osób korzystających z telefonu, czatu lub formularza do zadawania pytań elektronicznych na Portalu Podatkowym, nie przysługują Pani/Panu prawa wynikające z art. 15-20 Rozporządzenia RODO.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dyrektora KIS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

W przypadku gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w części III Informacji, to konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku/oferty/pisma bez rozpatrzenia.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

Inspektor Ochrony Danych
Aneta Krefta-Maciejowska
tel. 33 472 79 58
e-mail IOD: iod.kis@mf.gov.pl

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.05.2018 Data publikacji: 25.05.2018 06:45 Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2018 10:56
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk