«Powrót

Matryca stawek od 1 lipca 2020 r.

Matryca stawek od 1 lipca 2020 r.

Matryca stawek od 1 lipca 2020 r.

•    Na dzień 1 lipca 2020 r. przesunięty zostaje termin, od którego stosowana będzie w całości nowa matryca stawek podatku VAT.
•    Przesunięciu w czasie ulegają również terminy dotyczące zasad związanych ze  stosowaniem wiążących informacji stawkowych.

Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

Na dzień 1 lipca 2020 r. przesunięty zostaje termin, od którego stosowana będzie w całości nowa matryca stawek podatku VAT, wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, 2200 i z 2020 r., poz. 568).

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. od 1 listopada 2019 r. przepisy dotyczące nowej matrycy stosowane są bowiem wyłącznie w odniesieniu do:
•    wydawnictw książkowych (książki, broszury), nut, map – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),
•    wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).
Natomiast w odniesieniu do pozostałych towarów i usług, dla których nowa matryca stawek VAT miała być stosowana od 1 kwietnia 2020 r., termin jej obowiązywania zostaje przesunięty na 1 lipca 2020 r.

Wobec powyższego do 30 czerwca 2020 r. stosowane będą dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie stawek podatku od towarów i usług – link do komunikatu MF. Dodatkowo, stosowanie PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług zostało również przedłużone do 30 czerwca 2020 r. (rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz. U. poz. 556).

Przesunięciu w czasie ulegają również terminy dotyczące zasad związanych ze  stosowaniem (moc wiążąca i ochrona prawna dla podatników) wiążących informacji stawkowych (WIS).

Wszystkie wiążące informacje stawkowe, które zostały wydane do 31 marca 2020 r. a także zostaną wydane po tej dacie, ale przed 1 lipca 2020 r., będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych dopiero po dniu 30 czerwca 2020 r. Dotyczy to zarówno transakcji dokonanych przez podatnika, dla którego WIS została wydana, jak i transakcji dokonanych przez podmiot inny niż podatnik – w przypadku, gdy WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej przed dniem 1 lipca 2020 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.04.2020 Data publikacji: 02.04.2020 15:27 Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2020 15:32
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk