«Powrót

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wydawaniem WIA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wydawaniem WIA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wydawaniem WIA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wydawaniem, przedłużaniem ważności, zmianą lub uchyleniem wiążącej informacji akcyzowej (WIA) jako organ I i II instancji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, informujemy:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała; elektronicznie na adres e-mail: kis@mf.gov.pl lub na skrzynkę podawczą ePUAP: /KIS/wnioski; telefonicznie pod nr 33 472-79-00.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12 jest współadministratorem danych gromadzonych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na podstawie porozumienia z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie współadministrowania danymi osobowymi.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować elektronicznie na adres email: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 1. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) odpowiednio (w zależności od etapu prowadzenia Pani/Pana sprawy) w celu:
(jako organ pierwszej instancji) -

 1. rozpatrzenia wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA);
 2. rozpatrzenia wniosku o przedłużenie ważności WIA;
 3. prowadzenia postępowania w sprawie zmiany albo uchylenia WIA;

(jako organ drugiej instancji) -

 1. rozpatrzenia odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie w sprawie wydania WIA;
 2. rozpatrzenia odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie w sprawie przedłużenia ważności WIA;
 3. rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zmiany albo uchylenia WIA

oraz w celu archiwizacji dokumentacji.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są określone w przepisach: art. 22 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej; art. 13 § 2a pkt 2 lit. b, pkt 3 i pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; art. 7d-7k i art. 14 ust. 1a ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać:

 1. organom i podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania);
 2. organom Krajowej Administracji Skarbowej (Szefowi KAS, Ministrowi Finansów) - w przypadku złożenia wniosku w sprawie WIA na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Ministrowi Cyfryzacji lub Poczcie Polskiej - w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających doręczenie korespondencji w sprawie WIA na konto w PUESC;
 3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe (na zlecenie administratora), z którymi zawarto umowy na świadczenie usług, w tym wsparcia IT przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu, a w przypadku awarii urządzeń wielofunkcyjnych (jeśli będzie to niezbędne do usunięcia awarii) przedstawicielowi podmiotu świadczącego usługi serwisowe.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w punkcie 3 powyżej. Po tym czasie będą podlegały archiwizacji i dalszemu przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończono czynności w Pani/Pana sprawie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Krajowej Informacji Skarbowej).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, z tym że wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /UODO/SkrytkaESP).
 1. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpatrzenia. Bez podania danych osobowych organ nie będzie mógł również rozpoznać Pani/Pana odwołania czy zażalenia.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym ich profilowaniu. Oznacza to, że decyzje nie będą podjęte za pomocą środków technicznych bez udziału człowieka, w tym nie dokonamy automatycznej oceny niektórych czynników osobowych, które Pani/Pana dotyczą.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.07.2023 Data publikacji: 05.07.2023 13:42 Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2024 06:28
Autor: Krajowa Infomacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka