«Powrót

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

Zmiany w zakresie wydawania wiążących informacji o pochodzeniu 

Od 1 lipca 2023 r. wiążące informacje o pochodzeniu wydawane będą przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dotychczas wnioski o wydanie WIP można było składać do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Od 1 lipca 2023 r. postępowania w sprawach wydania wiążących informacji o pochodzeniu oraz spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lipca 2023 r., jak również zadania związane z zakończonymi przed dniem 1 lipca 2023 r. sprawami w zakresie wiążących informacji o pochodzeniu, przejmuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zatem od 1 lipca 2023 r. wszystkie wnioski o wydanie WIP oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi decyzjami WIP należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

ul. Warszawska 5

43-300 Bielsko-Biała

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia, grupy krajów lub terytorium i ważna jest przez 3 lata od daty jej wydania. Należy jednak podkreślić, że WIP nie zastępuje tzw. dowodów pochodzenia, a więc świadectw EUR-1, EUR-MED, deklaracji na fakturze itp. dokumentów.

Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu oraz wydanie decyzji WIP, nie podlegają opłacie skarbowej. 

Pozostałe informacje ogólne dotyczące decyzji WIP znajdują się na stronie internetowej podatki.gov.pl

Uwaga: Standardowej opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega natomiast złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania podmiotu przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej. W takich przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej na następujący rachunek:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Bank PKO BP

04 1020 2313 0000 3502 1094 7770.

W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagać przeprowadzenia badania lub analizy, opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej:

NBP O/O Katowice 14 1010 1212 0064 6413 9120 0000.

Wysokość opłaty będzie określana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanym na tę okoliczność postanowieniu.

Jak złożyć wniosek o WIP?

Formularz wniosku

Instrukcja do wniosku

Kontakt

Jeżeli zawarte w Instrukcji wskazówki okażą się niewystarczające – mogą państwo skorzystać z naszej pomocy dzwoniąc na numer informacji telefonicznej 22 51 04 656 lub wysyłając pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIP na adres e-mail: kancelaria.kis@mf.gov.pl.
Adres do korespondencji:
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. Warszawska 5
43-300 Bielsko-Biała
 

Najczęściej zadawane pytania 

 
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059);
  • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. 2022 poz. 2073, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2022 poz. 2651, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r., str. 1);
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 558)Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 1);
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 17.12.2015 r., str. 1).
 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.07.2023 Data publikacji: 30.06.2023 11:24 Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2023 14:38
Autor: Krajowa Infomacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk