«Powrót

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej,  jest udostępniana na wniosek. Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kancelaria.kis@mf.gov.pl lub listownie na adres:

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Warszawska 5

43-300 Bielsko-Biała

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ,

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

• Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej.

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W razie gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.

Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 10:48 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2023 10:24
Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk