«Powrót

Nowe towary objęte SENT – ważne informacje dla przewoźników i podmiotów odbierających

Nowe towary objęte SENT – ważne informacje dla przewoźników i podmiotów odbierających

Nowe towary objęte SENT – ważne informacje dla przewoźników i podmiotów odbierających

widok z góry na ciężarówki zaparkowane w kształcie litery V
 • Przypominamy, że od 21 kwietnia 2023 r. systemem SENT jest objęty przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich.
 • Podmioty uczestniczące w przewozie tych produktów rolnych mają obowiązek zgłaszania do rejestru SENT przewozów dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć takich towarów, a także ich przewozów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.
 • Przewoźnicy dodatkowo obowiązani są do przekazywania danych geolokalizacyjnych.
 • Za niewykonanie obowiązków określonych w ustawie grożą sankcje.

Zgłoszenie do rejestru SENT

W przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (art. 6 tzw. ustawy o SENT) podmiot odbierający ma obowiązek:

 1. przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
 2. przekazać ten numer referencyjny przewoźnikowi.

Za niewykonanie tych obowiązków ustawa przewiduje sankcje dla podmiotu podbierającego - 46% wartości brutto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie mniej niż 20 000 zł (art. 21 ust. 1).

W przypadku przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski (art. 7), przewoźnik ma obowiązek przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia.

Niewywiązanie się z tych obowiązków wiąże się z sankcją w wysokości 20 000 zł (art. 22 ust. 1 pkt 1).

Kierujący ma obowiązek posiadać numer referencyjny albo dokument zastępujący zgłoszenie w momencie rozpoczęcia przewozu.
W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu przez kierującego bez numeru referencyjnego albo dokumentu zastępującego zgłoszenie, kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł (art. 32 ust. 1 pkt 1).

Zgodność danych

Dane dotyczące towaru (rodzaj i ilość), które zostały wskazane w zgłoszeniu przewozu, powinny być tożsame z zawartością przesyłki będącej przedmiotem przewozu.

W przypadku stwierdzenia, że transportowany towar nie odpowiada towarowi wskazanemu w zgłoszeniu, na podmiot odpowiedzialny za wskazanie tych danych nakłada się karę pieniężną:

 • w przypadku podmiotu odbierającego - w wysokości 46% różnicy wartości brutto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 000 zł (art. 21 ust. 2),
 • w przypadku przewoźnika – w wysokości 20 000 zł (art. 22 ust. 1 pkt 2).

Uprawnienia organów KAS

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wezwać podmiot uczestniczący w przewozie do przedstawienia środka transportu w określonym czasie i miejscu, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Podmiot odbierający ma obowiązek przekazać wezwanie przewoźnikowi.

Za nieprzedstawienie środka transportu do kontroli lub nieprzekazanie wezwania ustawa przewiduje karę pieniężną w wysokości 20 000 zł (art. 21 ust. 2a i art. 22 ust. 1 pkt 3).

Uzupełnienie i aktualizacja danych

Wszystkie podmioty uczestniczące w przewozie towaru są obowiązane do uzupełniania i/lub niezwłocznego aktualizowania danych zawartych w zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim były do tego zobowiązane (nie dotyczy ilości i rodzaju towaru).

Niedopełnienie tego obowiązku bądź podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (innych niż dot. towaru) wiąże się z nałożeniem kary w wysokości 10 000 zł (art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1).

Lokalizator GPS

Przewoźnik jest zobowiązany wyposażyć środek transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne (aplikacja mobilna albo urządzenie OBU/ZSL) oraz zapewnić, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu.

Niewykonanie tego obowiązku wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł (art. 22 ust. 2a).

Kierujący ma obowiązek uruchomić lokalizator GPS przed rozpoczęciem przewozu i wyłączyć po jego zakończeniu. Ponadto przejazd powinien zostać zatrzymany w przypadku trwającej dłużej niż godzinę niesprawności urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne.

Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzone zostanie niedopełnienie przez kierującego obowiązku włączenia bądź wyłączenia lokalizatora albo niezatrzymania się w czasie jego awarii, kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł (art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3).

Dostarczenie towaru

Przewoźnik jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca docelowego albo miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju, wskazanego w zgłoszeniu.

Niewykonanie tego obowiązku przez przewoźnika skutkuje (o ile nie ustalono nabywcy/właściciela bądź miejsca zakończenia przewozu w kraju) - nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 100 000 zł (art. 22a ust. 1).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 898, z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem systemem SENT został objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013:
  • zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg.
  • jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.
  • mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg.
  • produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.05.2023 Data publikacji: 12.05.2023 14:43 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2023 14:43
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk