Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS. Decyzje te wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Jak załatwić sprawę

Od 1 stycznia 2024 r. wniosek o wydanie WIS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta e-Urząd Skarbowy. Wnioski złożone w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP nie zostaną rozpatrzone.
Uwaga!
Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej złożone przed dniem 1 stycznia 2024 r. są/będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2023 r. 
Od 1 stycznia 2024 r. przestaje obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej
Składając wniosek za pośrednictwem konta e-Urząd Skarbowy możesz skorzystać z interaktywnego formularza do wniosku WIS, który możesz załączyć do wniosku. 

Uwaga!
Od 1 lipca 2024 r. odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia w sprawach WIS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Odwołania/zażalenia złożone w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP nie zostaną rozpatrzone.
Pisma w sprawach WIS składa się i doręcza wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Opłaty

Od 1 lipca 2023 r. wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej nie podlega opłacie.
Jeżeli do rozpatrzenia wniosku konieczne będzie dokonanie dodatkowych badań lub analiz, będziesz zobowiązany uiścić zaliczkę na pokrycie opłaty z tego tytułu, w wysokości i terminie określonym w wezwaniu organu. Ostateczną wysokość opłaty i termin jej uiszczenia określi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanym na tę okoliczność postanowieniu.
Zaliczkę na pokrycie opłaty oraz opłatę wnieś na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej NBP O/O Katowice 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

 

Zakres przedmiotowy WIS

W zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi nie wydaje się interpretacji indywidualnych.
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa:
jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez ciebie towaru lub usługi lub
prawidłową klasyfikację w przypadku złożenia wniosku zawierającego żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku.

 

Korzyści wynikające z posiadania WIS

WIS ułatwia przyporządkowanie stawki VAT do towaru lub usługi albo prawidłową klasyfikację,
WIS zapewnia ochronę, ponieważ wszystkie organy podatkowe są taką decyzją związane,
ułatwia podmiotom posiadającym WIS relacje z organami podatkowymi.

 

Jak działa ochrona WIS

Decyzja WIS wiąże wszystkie organy podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. To znaczy, że organ, który cię kontroluje, nie może cię obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.
Decyzja WIS wiąże również podmioty będące adresatem decyzji (podatnicy oraz podmioty dokonujące lub zamierzające dokonać czynności podlegających opodatkowaniu). 

 

Czy tylko WIS wydana dla Ciebie gwarantuje ochronę prawną

Nie musisz występować o wydanie WIS, aby uzyskać ochronę prawną. Jeśli zastosujesz się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamych z towarem/usługą, które oferujesz w ramach twojej działalności, również będziesz korzystać z takiej ochrony prawnej.
 

Zamieszczanie w BIP MF (system EUREKA)

Wiążące informacje stawkowe – wyszukiwarka

 

Dokumenty lub materiały dołączane do wniosku o WIS

Do wniosku o wydanie WIS możesz dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

 

Oświadczenie

Pamiętaj o złożeniu oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że w sprawie, której dotyczy wniosek, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
Jeśli złożysz fałszywe oświadczenie, wydana decyzja WIS nie będzie wiążąca dla organów podatkowych. 

 

Ważność WIS

WIS jest wydawana na okres 5 lat i jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia. Ponadto, WIS traci ważność przed upływem wyżej wymienionego okresu, z dniem następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS, albo decyzji o uchyleniu WIS, albo wygaśnięcia – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.
 

 

Masz pytania? Skontaktuj się:

 

ELEKTRONICZNIE 

Pomoc techniczna WIS – eUS
Pytania dotyczące serwisu e-Urząd Skarbowy można przesłać na e-mail: info.eurzad@mf.gov.pl
Pomoc z zakresu zagadnień merytorycznych związanych z wypełnieniem wniosku

Pytania możesz przesyłać przez internetowy formularz na stronie internetowej podatki.gov.pl , wybierając u dołu strony przycisk „Skontaktuj się z nami", a potem opcję „Napisz do nas".

Pamiętaj: wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza. Na adres e-mail wskazany w formularzu prześlemy potwierdzenie przekazania pytania (wraz z nadanym mu numerem), a następnie odpowiedź. 
Jeżeli twoje pytanie dotyczy:
WIS – wybierz temat – Podatek od towarów i usług (VAT), kas rejestrujących, zwrot VAT na materiały budowalne (VZM). 
 

TELEFONICZNIE

Dzwoniąc na infolinię: 
+48 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
+48 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
możesz uzyskać: 
pomoc w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z wypełnieniem wniosku WIS, wybierając infolinię podatkowo-celną – wewnętrzny 1.
 

Komunikaty:


 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.11.2019 Data publikacji: 04.11.2019 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2024 06:20
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka